Qualification tournament, 17.- 18. 9. 1994 , Helsinki

1. Lauri Paatero3 DAN5 +6 +10 +2 +3 +5,0 4 9,0 (32 )
2. Ari Karppinen2 DAN11 +4 +3 +1 -5 +4,0 4 8,0 (34 )
3. Tero Sand2 kyu7 +5 +2 -6 +1 -3,0 4 7,0 (35 )
4. Markku Jantunen2 kyu6 +2 -5 -10 +8 +3,0 4 7,0 (31 )
5. Timo Reijola2 kyu1 -7 +4 +3 -2 -2,0 4 6,0 (37 )
6. Mika Lähteenmäki4 kyu4 -1 -7 +3 -11 +2,0 4 6,0 (34 )
7. Jarmo Heino3 kyu3 -5 -6 -13 +10 +2,0 4 6,0 (29 )
8. Jukka Ranta7 kyu16 +14 +13 +9 +4 -4,0 2 6,0 (28 )
9. Tero Suomela5 kyu10 -12 +11 +8 -15 +3,0 3 6,0 (26 )
10. Mauri Torikka7 kyu9 +11 +1 -4 -7 -2,0 3 5,0 (33 )
11. Sari Kohonen4 kyu2 -10 -9 -18 +6 -1,0 4 5,0 (28 )
12. Juha Tanskanen9 kyu13 +9 -14 -20 += +3,0 2 5,0 (23 /7)
13. Seppo Rönkkö7 kyu12 -19 +8 -7 -18 +2,0 3 5,0 (23 /6)
14. Miika Minkkinen9 kyu18 +8 -12 +15 -19 +3,0 2 5,0 (22 )
15. Tapio Lampen11 kyu21 +18 +19 +14 +9 -4,0 1 5,0 (18 )
16. Sinikka Siivola14 kyu8 ----21 +17 +20 +3,5 1 4,5 (13 )
17. Jörgen Illman13 kyu---------16 -21 +2,5 1 3,5 (6 )
18. Tapio Poutiainen9 kyu14 -15 -20 +11 -13 -1,0 2 3,0 (22 )
19. Otso Alanko14 kyu20 +13 -15 -21 +14 -2,0 1 3,0 (18 )
20. Ari Lehtonen18 kyu19 -21 +18 -12 -16 -1,0 1 2,0 (17 )
21. Samuli Vaittinen14 kyu15 -20 -16 -19 -17 -0,0 1 1,0 (17 )

Best 3 to final tournament.